TEAMBEGELEIDING

ONDERWIJS VAN ONDEROP VEREIST STERKE RESULTAATVERANTWOORDELIJKE ONDERWIJSTEAMS

Om op de eigen school het onderwijs van onderop te laten slagen is er een organisatiestructuur en -cultuur nodig die dit ondersteunt. Hiervoor schakelt Leraren met Lef de procesbegeleiders van Inspirezzo in. Binnen sterke resultaatverantwoordelijke onderwijsteams ervaart het individuele teamlid veel professionele ruimte. Dit komt onder andere doordat de teams binnen de organisatie een structuur bieden waarbinnen het spanningsveld tussen autonomie versus centrale sturing zo klein mogelijk zijn gehouden. Meer weten? Lees hieronder meer.

Doel
Ontwikkelen van resultaatverantwoordelijke teams waarbinnen de professionele ruimte van leraren optimaal gecreëerd, benut en verantwoord wordt.
Doelgroep
PO, VO en MBO
Vorm en duur
Procesbegeleiding van 1 – 3 jaar, afhankelijk van eigen behoefte
Kosten
Op aanvraag

WAAROM?

Professionele Ruimte is niet vrijblijvend, maar moet altijd ingevuld worden ten dienste van de onderwijskwaliteit. Deze ruimte wordt aangetast door te hoog ervaren werkdruk en te weinig ervaren zeggenschap. De aandacht ligt nu nog teveel alleen op het vergroten van competenties van leraren en te weinig op de ondersteuning vanuit de structuur en cultuur

Het is al meerdere malen bewezen dat teams dé kern zijn voor onderwijskwaliteit. Recent nog kwam de Onderwijsraad (2016) met het advies om te investeren in team. Teams vormen immers de belangrijke spil voor de professionele ruimte van leraren. Uit het onderzoek kwam naar voren dat:

Teams structuur en cultuur bieden waarbinnen leraren zich ontwikkelen.
Teams sociale steun bieden, wat een middel kan zijn tegen een te hoge ervaren werkdruk.
Teams zorgen voor mogelijkheden voor horizontale sturing en verantwoording, waardoor minder verticale sturing vanuit schoolleiding en overheid nodig is.
Neem contact met ons op

WAT KUNNEN WE BETEKENEN?

Voor het begeleiden van teams schakelen wij de expertise van Inspirezzo in. Zij delen ons gedachtegoed en begeleiden al meer dan 10 jaar lerarenteams in het onderwijs. Daarbij werken zij altijd vanuit de volgende uitgangspunten:

Team bepaalt het begeleidingstraject
Teamplan is eerst een eigen invulling en wordt vervolgens verbonden met grotere kaders
Begeleiding is begeleiding van zowel inhoud als proces
Begeleiding van ontwikkeling van extern naar intern attribueren (reflectie op eigen functioneren)

LERAREN MET LEF

Ben je geïnteresseerd in een van onze activiteiten die je bent tegengekomen op deze site? Neem contact met ons op.